لینک مستقیم فایل طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع درس سفر به کربلا (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس فارسی کاجستان پنجم ابتدایی (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس قرآن آشنایی با آیات 15 تا 31 سوره طور پایه ششم (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس تدریس حروف و حروف مقطعه در قرآن پایه چهارم (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس سوره ی ق پایه مقطع ششم ابتدایی (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس قران سوره طور کل امری بما کیب رهین قرآن ششم ابتدایی (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس قران سوره ی الرحمن ششم ابتدایی (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس روش تدریس کارایی تیم کشور ایران (جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس جغرافیا پایه پنجم دبستان عنوان قاره های جهان(جدید)

لینک مستقیم فایل طرح درس قاره های جهان پایه پنجم (جدید)

طرح درس تعلیمات اجتماعی پایه چهارم درس ناهمواریهای ایران ( جدید )

فرم خام طرح درس پایه اول (جدید)

طرح درس فارسی پنجم موضوع نام آوران دیروز امروز فردا ( جدید )

فرم خام طرح درس روزانه (همسو با برنامه ی درسی ملی) (جدید)

طرح درس ریاضی پایه سوم و چهارم مساحت مستطیل و مربع ( جدید )

طرح درس فارسی موضوع هنر و هنرمند پایه دوم (جدید)

طرح درس هدیه های آسمانی چهارم مبحث مساجد مسلمانان ( جدید )

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی مبحث محیط چند ضلعی ها ( جدید )

طرح درس علوم پنجم موضوع ماشین ها (حرکت و نیرو) ( جدید )

طرح درس هدیه های آسمانی حرمی با دو گنبد پایه چهارم (جدید)